Religiewetenschap in het voortgezet onderwijs

Religiewetenschap in het voortgezet onderwijs

Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

In de maatschappij neemt onbegrip en disrespect tussen groepen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden toe. Het onderwijs is een van de belangrijkste middelen om deze polarisatie in de samenleving tegen te gaan. De Leidse religiewetenschappers zetten religiewetenschappelijke kennis in voor curriculumontwikkeling, vakdidactiek en lesmethodes ten behoeve van docenten godsdienst/levensbeschouwing en leerlingen voortgezet onderwijs en docentenopleiders hbo/pabo.

In hun activiteiten staat geen enkele religie centraal, maar veel aandacht gaat uit naar de islam en het maatschappelijke debat daarover. Dit is deels vanwege de actualiteit, maar vooral omdat docenten aangeven hier behoefte aan te hebben. Er worden diverse activiteiten ondernomen: studiedagen voor docenten, gastlessen op middelbare scholen (o.a. ‘Star Wars en religie’), publicaties in het vakblad Narthex (o.a. de reeks ‘Religiekunde in de lespraktijk’), bijdragen aan kennisbasis voor de hbo-opleiding docent godsdienst en advies  aan makers van onderwijsmethoden.

De input voor het in ontwikkeling zijn de ‘Basiscurriculum Levensbeschouwing en Religie’ voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zal verder worden uitgewerkt in een ‘Inspiratieboek’ voor docenten en scholen dat samen met het Basiscurriculum wordt uitgegeven Het team hoopt met het geld van het Pilotfonds  Gewaardeerd! het Inspiratieboek gratis onder docenten en hbo-docentenopleiders te kunnen verspreiden.

Enkele websites:
Universiteit Leiden – Leidse visie voor het religieonderwijs
Academia – Star Wars in het religieonderwijs

Penvoerder:
Markus Davidsen, universitair docent

Overige groepsleden:
Maurits Berger, hoogleraar
Michaël van der Meer, vakdidacticus
Kim Beerden, universitair docent

Kringgesprek tussen docenten en wetenschappers
Foto © Farah Nikijuluw. Leidse religiewetenschappers zetten religiewetenschappelijke kennis in ten behoeve van docenten godsdienst/levensbeschouwing en docentenopleiders hbo/pabo
Zaal met mensen
Foto © Farah Nikijuluw