Over Ons

Met het verrijkingsprogramma van Gewaardeerd! wordt de som van alle toekenningen uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! groter dan ‘enkel’ honorering. Doel van Gewaardeerd! is deelnemende onderzoeksgroepen te ondersteunen en te inspireren, best practises & lessons learned breed toegankelijk te maken en kennisinstellingen te adviseren over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie.

Gewaardeerd! wordt uitgevoerd door de KNAW met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De oorspronkelijke opdracht is begin 2021 gegeven aan de afdeling KNAW Wetenschapsfondsen en Samenweten (onderdeel van de afdeling Communicatie en Informatievoorziening van de KNAW). Samenweten is per 1 januari beëindigd, maar de bijdrage van Samenweten aan Verrijking Gewaardeerd! is geborgd in het programma, dat loopt tot oktober 2022. Komende tijd werken wij aan de volgende onderdelen:

Workshops

Onderzoekers met een toekenning uit het pilotfonds konden kosteloos deelnemen aan een serie workshops die nieuwe inzichten bieden over wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld over citizen science, podcasts maken en impact meten. Daarnaast was er tijdens deze workshops ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen. Workshops waren – bij voldoende plaats – ook toegankelijk voor andere onderzoekers met een interesse in wetenschapscommunicatie.

Netwerk

Om de uitwisseling van expertise te verduurzamen, bouwen we via de website en de sociale media-kanalen van verrijkinggewaardeerd.nl aan een netwerk waar wetenschappers elkaar kunnen vinden voor informatie en inspiratie over wetenschapscommunicatie en public engagement.

Wetenschappelijk onderzoek

Athena Instituut VU
In het kader van het verrijkingsprogramma onderzoeken Sem Barendse en Willemine Willems o.l.v. dr. Frank Kupper (Athena Instituut, VU) wat onderzoekers nodig hebben op het gebied van structuur, cultuur en vaardigheden voor het verrichten van betekenisvolle wetenschapscommunicatie. Samen met de Gewaardeerd-groepen brengen zij in kaart welke dilemma’s en wensen wetenschappers hebben wanneer zij zich bezighouden met wetenschapscommunicatie. Zij doen dit aan de hand van interviews, observaties en literatuurstudie.

Samenwerking IMPACTLAB
Afgelopen jaar heeft IMPACTLAB in opdracht van NWO/NWA instrumenten ontwikkeld die wetenschappers handvaten geven om de impact van hun wetenschapscommunicatie activiteiten te meten. In samenwerking met IMPACTLAB boden we Gewaardeerd!-wetenschappers handvaten en tools die impactmetingen van hun publieksactiviteit mogelijk maakten.

Slotbijeenkomst

Op donderdagmiddag 23 juni 2022 vond de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! plaats, op het KNAW Trippenhuis in Amsterdam. Het hybride programma bestond uit presentaties van prominente sprekers uit de wetenschapscommunicatie en interactieve sessies met alle (online en fysieke) aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst er met de ruim honderd aanwezigen gewerkt aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

Handreiking

Het slotstuk van Gewaardeerd! is een onderbouwde handreiking aan universiteiten, onderzoeksinstituten, en het ministerie van OCW over het ‘Erkennen en Waarderen’ van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie. 

De handreiking, vanaf 31 oktober beschikbaar, is gebaseerd op alle bevindingen uit het programma Gewaardeerd! beschrijft ‘knooppunten’ van samenhangende problemen die wetenschapscommunicatie door wetenschappers bemoeilijken. Daarnaast biedt het kennisinstellingen concrete aanbevelingen voor het beter Erkennen en Waarderen van wetenschappers die wetenschapscommunicatie in de praktijk brengen.

Het onderzoeksrapport van het Athena Instituut, VU o.l.v.  dr. Frank Kupper, dat heeft gediend als voedingsbodem voor de handreiking (zie hierboven) is tevens vanaf 31 oktober beschikbaar.

Pilotfonds

In april 2021 kregen meer dan 90 onderzoeksgroepen op basis van geleverde prestaties een bijdrage van € 10.000 voor nieuwe activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. Het pilotfonds Gewaardeerd!, een eenmalige financiële impuls, is gericht op het erkennen en waarderen van wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. Hiermee wordt benadrukt dat publieksgroepen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek een wezenlijk onderdeel is van een academisch takenpakket. Het aansluitende programma Verrijking Gewaardeerd! heeft tot doel deze zienswijze verder te onderbouwen en uit te dragen. Het pilotfonds, belegd bij de KNAW, is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. 

Adviesraad Gewaardeerd!

Samenstelling:

  • Peter-Paul Verbeek; hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente; lid KNAW (voorzitter Adviesraad)
  • Rianne Letschert; voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht; mede-auteur van position paper ‘Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’
  • Hanneke Hulst; hoogleraar Neuropsychologie in Gezondheid en Ziekte, Universiteit Leiden; bestuurslid De Jonge Akademie, trace Wetenschap en Maatschappij

en Gewaardeerd-Penvoerders uit verschillende wetenschapsdomeinen:

  • Martijn Wieling; bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur, Universitair Hoofddocent Informatiekunde, Rijksuniversiteit Groningen
  • Eveline Brouwers; bijzonder hoogleraar Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Universiteit Tilburg
  • Kris Bevelander; senior onderzoeker, Eerstelijnsgeneeskunde, Academische Werkplaats Sterker op eigen benen (AW SOEB), Radboud UMC
  • Marieke Kootte; promovendus, Numerical Analysis, Delft Institute of Applied Mathematics (DIAM), Technische Universiteit Delft