Over Gewaardeerd!

Na anderhalf jaar aan kennisdeling, onderzoek en netwerken loopt Gewaardeerd! officieel ten einde. In 2023 zullen de opbrengsten uit het programma bij gelegenheid onder de aandacht gebracht blijven worden – zoals tijdens het Erkennen & Waarderen festival op 13 april – maar het project is met de start van het nieuwe jaar officieel beëindigd. Alle online bronnen blijven nog minimaal beschikbaar tot en met dec 2023.

Doel van Gewaardeerd! was deelnemende onderzoeksgroepen te ondersteunen en te inspireren, best practises & lessons learned breed toegankelijk te maken en kennisinstellingen te adviseren over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie.

Het project werd uitgevoerd door de KNAW met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De oorspronkelijke opdracht is begin 2021 gegeven aan de afdeling KNAW Wetenschapsfondsen en Samenweten (onderdeel van de afdeling Communicatie en Informatievoorziening van de KNAW). Het initiatief Samenweten is per 1 januari 2022 geëindigd. Haar bijdragen waren geborgd in het programma.

Gewaardeerd! bestond uit de volgende onderdelen en activiteiten:

Pilotfonds

In april 2021 kregen meer dan 90 onderzoeksgroepen op basis van geleverde prestaties een bijdrage van € 10.000 voor nieuwe activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. Het pilotfonds Gewaardeerd!, een eenmalige financiële impuls, was gericht op het erkennen en waarderen van wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. Hiermee werd benadrukt dat publieksgroepen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek een wezenlijk onderdeel is van een academisch takenpakket. Het aansluitende programma Verrijking Gewaardeerd! heeft tot doel gehad deze zienswijze verder te onderbouwen en uit te dragen. Het pilotfonds, belegd bij de KNAW, is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. 

Workshops

Onderzoekers met een toekenning uit het pilotfonds konden kosteloos deelnemen aan een serie workshops die nieuwe inzichten bieden over wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld over citizen science, podcasts maken en impact meten. Daarnaast was er tijdens deze workshops ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen. Workshops waren – bij voldoende plaats – ook toegankelijk voor andere onderzoekers met een interesse in wetenschapscommunicatie.

Netwerk

Om de uitwisseling van expertise te verduurzamen, bouwden we via de website en de sociale media-kanalen van verrijkinggewaardeerd.nl aan een netwerk waar wetenschappers elkaar konden vinden voor informatie en inspiratie over wetenschapscommunicatie en public engagement. Zo kon je ons bijvoorbeeld volgen op Twitter of LinkedIn voor updates over het verrijkingsprogramma.

Wetenschappelijk onderzoek

Athena Instituut VU
In het kader van het verrijkingsprogramma onderzochten Sem Barendse, Willemine Willems en Anna Aris o.l.v. dr. Frank Kupper (Athena Instituut, VU) wat onderzoekers nodig hebben op het gebied van structuur, cultuur en vaardigheden voor het verrichten van betekenisvolle wetenschapscommunicatie. Samen met de Gewaardeerd-groepen brachten zij in kaart welke dilemma’s en wensen wetenschappers hebben wanneer zij zich bezighouden met wetenschapscommunicatie. Zij deden dit aan de hand van interviews, observaties en literatuurstudie. De resultaten uit het onderzoek vormde een belangrijke basis voor de handreiking Gewaardeerd! (zie onder) en is sinds oktober 2022 beschikbaar voor download via deze website of de publicatiepagina van de KNAW.

Links:
Bruggenbouwers-in-Spagaat-Wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-aan-Nederlandse-universiteiten
Link naar publicatiepagina handreiking website KNAW

Samenwerking IMPACTLAB
Afgelopen jaar heeft IMPACTLAB in opdracht van NWO/NWA instrumenten ontwikkeld die wetenschappers handvaten geven om de impact van hun wetenschapscommunicatie activiteiten te meten. In samenwerking met IMPACTLAB boden we Gewaardeerd!-wetenschappers handvaten en tools die impactmetingen van hun publieksactiviteit mogelijk maakten.

Slotbijeenkomst

Op donderdagmiddag 23 juni 2022 vond de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! plaats, op het KNAW Trippenhuis in Amsterdam. Het hybride programma bestond uit presentaties van prominente sprekers uit de wetenschapscommunicatie en interactieve sessies met alle (online en fysieke) aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst er met de ruim honderd aanwezigen gewerkt aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

Handreiking

Het slotstuk van Gewaardeerd! is een onderbouwde handreiking aan universiteiten, onderzoeksinstituten, en het ministerie van OCW over het ‘Erkennen en Waarderen’ van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie. 

De handreiking is gebaseerd op alle bevindingen uit het programma Gewaardeerd! beschrijft ‘knooppunten’ van samenhangende problemen die wetenschapscommunicatie door wetenschappers bemoeilijken. Daarnaast biedt het kennisinstellingen concrete aanbevelingen voor het beter Erkennen en Waarderen van wetenschappers die wetenschapscommunicatie in de praktijk brengen.

De handreiking is op 31 oktober 2022 aangeboden aan minister Dijkgraaf van OCW en daarnaast veelvuldig verspreid per post, via presentaties en gesprekken, o.a. met de projectleiders van Erkennen & Waarderen en de kwartiermakers van het nieuwe nationale centrum voor wetenschapscommunicatie.

Links:
Handreiking: Wetenschapscommunicatie-door-Wetenschappers-Gewaardeerd
Link naar publicatiepagina handreiking website KNAW

Adviesraad Gewaardeerd!

Samenstelling:

  • Peter-Paul Verbeek; hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente; lid KNAW (voorzitter Adviesraad)
  • Rianne Letschert; voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht; mede-auteur van position paper ‘Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’
  • Hanneke Hulst; hoogleraar Neuropsychologie in Gezondheid en Ziekte, Universiteit Leiden; bestuurslid De Jonge Akademie, trace Wetenschap en Maatschappij

en Gewaardeerd-Penvoerders uit verschillende wetenschapsdomeinen:

  • Martijn Wieling; bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur, Universitair Hoofddocent Informatiekunde, Rijksuniversiteit Groningen
  • Eveline Brouwers; bijzonder hoogleraar Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Universiteit Tilburg
  • Kris Bevelander; senior onderzoeker, Eerstelijnsgeneeskunde, Academische Werkplaats Sterker op eigen benen (AW SOEB), Radboud UMC
  • Marieke Kootte; promovendus, Numerical Analysis, Delft Institute of Applied Mathematics (DIAM), Technische Universiteit Delft