Verblijfblog.nl

Verblijfblog.nl

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe werkt migratie, en welke juridische vragen komen daarbij kijken? Recht is geen harde empirische wetenschap: regels en jurisprudentie laten veel ruimte voor interpretatie. Een eigen interpretatie van het recht zullen de auteurs op Verblijfblog echter zo min mogelijk geven. Een groep onderzoekers van de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam willen de lezer zelf tot beter inzicht in de migratierechtelijke problematiek laten komen.

De blogs bevatten historische achtergronden, de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie, een uitleg van relevant recht of simpelweg feitelijke gegevens. In een vakgebied dat politiek gezien sterk is gepolariseerd, spant de redactie van Verblijfblog zich al jaren in om op gedegen en neutrale wijze informatie te verstrekken over actuele migratierechtelijke onderwerpen aan een zo breed mogelijk publiek. En met succes: journalisten van gerenommeerde kranten tot beleidsmakers, en praktijkjuristen tot advocaten, maar ook een lekenpubliek weten het blog te vinden. Tot de best gelezen stukken behoren de artikelen die op een toegankelijke en basale wijze uitleggen hoe bijvoorbeeld gezinsmigratie werkt in nationale en Europese regelgeving.

De honorering uit het Pilotfonds Gewaardeerd! draagt bij in de bekostiging van een student-assistent, die de continuïteit van het blog verder kan waarborgen middels het verrichten van vooronderzoek, organisatie van vergadering en communicatie met auteurs.

Enkele websites:
Verblijfblog.nl
Verblijfblog – Glossary
Twitter – Verblijfblog

Penvoerder:
Martijn Stronks, universitair docent

Overige groepsleden:
Eveline Brouwer, senior onderzoeker
Marcelle Reneman, universitair docent
Younous Arbaoui, universitair docent
Nadia Ismaili, universitair docent
Galina Cornelisse, universitair hoofddocent

Een screenshot van de Verblijfblog
Een screenshot van Verblijfblog.nl